ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
21

• หญิง
25

รวม
46


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
8

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
18

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• ไม่ระบุ
11


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
3

• แผนกวิชาช่างยนต์
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาคหกรรม
2

• แผนกวิชาเสริมสวย
1

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
2

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
3

• งานอาคารสถานที่
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
3

• งานแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ
2

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3

• งานแนะแนวและจัดหางาน
3

• งานสวัสดีการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
3

• งานหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
5

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายกริช เตียนพลกรัง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนายสมโภชน์ กาศชัยการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ครูคมสันต์ เงินอยู่
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกนายนฤพนธ์ ปลั่งดี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูผู้ช่วยนายชัยณรงค์ รัตนวงค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเสริมสวย
หัวหน้างาน งานสวัสดีการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคหกรรมกฤชนนท์ คำยวง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูผู้ช่วยพยุงศักดิ์ วิลานันท์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยพีรเดช ชาบาง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วยชาญวิทย์ เอกฉันท์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
หัวหน้างานนางสาววราพรรณ เอี่ยมพุ่ม
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครู ชำนาญการนายณรงค์ศักดิ์ มีทอง
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนางสาวปวริศา บุญอาจ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ครูนายอาคม เล็กอำพัน
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและจัดหางานนางธัญญารัตน์ อรุณไพร
หัวหน้างาน งานบัญชี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ครูนายดำรงศักดิ์ เท่าซุง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดีการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนางสาวอรัญญา ศรีดำ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
หัวหน้างาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีนายประสิทธิ์พร เณรพึ่ง
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนางภัทรานิษฐ์ ฉัตรเกษ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักน.ส.รัชดาพร ใบไกร
หัวหน้างาน งานแนะแนวและจัดหางาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายธนชัย จันทร์ลอย
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังธีรศักดิ์ จิตเนาวรัตน์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูอรจิรา แสงแก้ว
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วยนางสาวปิยะวดี บุญสมบัติ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครูผู้ช่วยนางสาวปูติลดา นามสีอุ่น
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูผู้ช่วยสิบเอกพงษ์นพนนท์ พิมพ์มะ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยไอรดา ด้วงนา
หัวหน้างาน งานแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังณัฐพัชร์ อัตโตหิ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำนางสาวอรพิน ไทยกวีพจน์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการ
ครูอัตราจ้างนาย ภานุวัฒน์ แสงโพธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
ครูวีรยาพร จรุญวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
ครู
เจ้าหน้าที่นางสาวเขมจีรัตน์ พันธุ์พฤกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯนางสาวเกษมณี สืบสาย
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวศิริประภา สกุลพราหมณ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวปฐมาภรณ์ เทียมจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวปภาวดี สนโสม
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดีการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาว บุษกร ฉายเชิด
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษานางสาวธนัชชา ชมภูพื้น
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือจิราวรรณ ฤทธิ์อ้น
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวนภัสสร ชาตะสุภณ
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาววริสรา ว่องวิกย์การ
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน)ธีระรัฎฐ์ อินทสิทธิ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคหกรรม
ครู